Læremidler i skolen

24. APRIL 2017  I  By Karin Eckersberg

Den teknologiske udvikling har givet os mange nye, spændende læremidler. Men det har også udfordret vores opfattelse af, hvad et læremiddel er og skal være. En gang var det nærmest synonymt med en bog, men selv bogen har udviklet sig! Læs her om læremidler og didaktisk design.

Hvad er læremidler?

Læremidler defineres generelt som midler, der har elevens læring som mål. Men selvom læremidler er noget, som især skolefolk har en klar forståelse af, så er det ikke nogen eksakt størrelse. Læremidler har til alle tider ændret sig i takt med den teknologiske udvikling og vores pædagogiske tanker og forestillinger om, hvad god læring og undervisning er. Selv når det kommer til begrebet læremidler, er det af nyere dato, og det har nærmest fortrængt det tidligere alment benyttede undervisningsmaterialer. Det skyldes antageligt, at læremidler passer bedre i en tid med stort fokus på læringsmål og elevens læring.

Den teknologiske udvikling og de mange nye digitale læremidler har i starten af dette årtusind medført en fornyet interesse for forskning i læremidler. I 2007 fik vi et Nationalt Center for Læremidler: Læremiddel.dk, og med det som væsentlig spydspids er læremiddelområdet de senere år blevet analyseret, kategoriseret og defineret, så vi igen har fået overblik over feltet.

Læremiddellandskabet

Læremidler kan overordnet inddeles i tre hovedtyper: didaktiske, semantiske og funktionelle læremidler. I alle hovedtyper finder vi både analoge og digitale læremidler.

Didaktiske læremidler er grundbøger, lærebogssystemer, portaler, træningsprogrammer o.l. Det er læremidler, som er lavet med læring for øje og med udgangspunkt i aktuelle fagbekendtgørelser. De er grundlæggende i undervisningen og anvendes løbende gennem året. Didaktiske læremidler er i de fleste tilfælde produceret på et forlag i samarbejde mellem en eller flere forfattere (lærere) og en forlagsredaktør.

Semantiske Læremidler er tekster, som kan stå alene og har sin egen betydning. Det er fx avisartikler, noveller, malerier, reklamefilm, computerspil, udstoppede dyr osv. Det er analoge og digitale tekster, der er produceret af mange forskellige afsendere uden for skolen, fx forfattere, malere, instruktører osv. Teksterne er ikke lavet med læring for øje, men vi bringer dem ind som genstande i læreprocessen.

Funktionelle læremidler er hjælpemidler, vi bruger i undervisningen, fx tavle, computer, smartphone, tablets, computerprogrammer, apps, digitale teknologier o.l. Det er hjælpemidler med en særlig funktion, som ikke er udviklet med henblik på læring, men brugt i læringssammenhænge gør de læring mulig eller mere effektiv. Det er hjælpemidler, som vi bruger til at lære med.

Funktionelle læremidler kan igen inddeles i kognitive, kompenserende og kommunikative læremidler. Kognitive læremidler er værktøjer, vi bruger til søgning, bearbejdning og produktion af viden, fx et mindmap og PowerPoint. Kompenserende læremidler er fx læse- og skrivestøtte til ordblinde. Kommunikative læremidler er værktøjer til kommunikation, samarbejde og videndeling, fx Google Docs.

Didaktisk Design

Et andet nyere begreb er Didaktisk design, som især knytter sig til produktion af didaktiske læremidler. Design henviser dels til et produkt (et læremiddel), dels til et formgivningshåndværk, hvor man med kreativitet og forskellige løsningsmuligheder skaber et samlet design. Didaktisk peger på en læringskontekst som et særlige designområde, hvor det grundlæggende handler om, hvem der skal undervises, hvorfor og hvordan.

Når læremiddelforlagene udvikler læremidler, så arbejder de med udgangspunkt i didaktisk design, men enhver der ønsker at udvikle didaktiske læremidler af større eller mindre karakter, kan have glæde af at kende til ‘håndværket’.

Intention og virkning

Didaktiske læremidler har altid en iboende intention, som udtrykker forfatterens idé med læremidlet, og læremidlerne har også et løfte om virkning. Men der er ingen kausalitet mellem læremiddel og en særlig virkning. I praksis er det umuligt at forudsige et bestemt resultat, da virkningen afhænger af, hvordan vi bringer læremidlerne i spil i undervisningen. En metafor, jeg er stødt på, er hentet fra musikkens verden. Her udgør partituret med noderne en grundlæggende idé og foreskriver musikkens opførelse, men det konkrete musikstykke er hver gang forskelligt alt efter dirigent, musikere, instrumenter, akustik med mere. I forbindelse med læremidler, så er det læremiddelforfatteren, der noterer partituret, hvilket omfatter, at han forholder sig til den konkrete læringssituation (uddannelse, fag, bekendtgørelseskrav, elevgruppe m.m.) og gør sig tanker om intention og virkning.

Den didaktiske trekant

Didaktisk design bygger på den didaktiske trekant. Det er en model, som omfatter de væsentlige elementer, der indgår i en læringssammenhæng og dermed også bør indgå i et didaktisk design:

Viden – det stof, som skal formidles
Elev – den, som skal tilegne sig stoffet, lære noget
Lærer – den som faciliterer læreprocessen, underviser

De tre elementer peger på tre delopgaver, som læremiddelforfatteren skal løse. Han skal udvikle et vidensdesign, et læringsdesign og et undervisningsdesign. Hvis vi eksempelvis taler om et grundbogsmateriale, som kan være enten analogt eller digitalt, så vil det betyde fokus på følgende:

Vidensdesign handler om fagets viden, begreber, metoder samt aktuelle emner og problemstillinger. Her besluttes, hvilket stof der er relevant og væsentligt, og hvordan det skal organiseres og formidles.

Læringsdesign handler om pædagogik, motivation, interaktion, arbejdsformer m.m. Her besluttes fx, hvilke opgaver og aktiviteter, der skal støtte elevens tilegnelse af viden.

Undervisningsdesign handler om lærerens mulighed for at planlægge, styre, differentiere og evaluere undervisningen. Her besluttes, hvordan læremidlet skal støtte læreren i at facilitere læreprocessen.

De tre deldesigns skal selvfølgelig ses i forhold til den konkrete læringssituation.

Før og nu

Tidligere stod grundbogen meget alene som læremiddeltype i skolen og ofte i form af det, som vi i dag vil betegne som en traditionel fagbog. I en traditionel fagbog ligger vægten primært på vidensdesignet. Selvom sproget er tilpasset målgruppen, og der er et par opgaver hist og her og måske også information om forfatterens tanker med bogen i et forord, så er der ofte ikke lagt tilsvarende kræfter i at gennemarbejde lærings- og undervisningsdesignet.

Der findes stadig mange fagbøger med vægt på vidensdesignet, men i dag har vi også rigtig mange virkelig gode og helstøbte didaktiske læremidler med vægt på både videns-, lærings- og undervisningsdesigns. Det er læremidler, der er velformidlede og multimodale, stilladserer elevens tilegnelse på en motiverende og differentieret måde, der giver den enkelte elevs læring en fremadskridende karakter, og samtidig har læreren redskaber til at facilitere undervisningen på varierede måder og mulighed for at få overblik over elevernes progression og læring.

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om didaktisk design i mit blogindlæg:
Hvad er instructional og didaktisk design.

Andre kilder
Læremiddellandskabet – Fra læremiddel til undervisning
Jens Jørgen Hansen
Akademisk Forlag (2010)

Didaktik, design og digitalisering
Nina Bonderup Dohn og Jens Jørgen Hansen
Samfundslitteratur (2016)

Læremiddel.dk
Nationalt Videncenter for Læremidler.

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Indret grundbogen med faglig læsning - IntoLearning | By Karin Eckersberg - […] for lidt baggrundsviden her, så kan du fx læse Hvad er instructional og didaktisk design eller Læremidler i skolen. I det følgende…

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

First movers choice

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev.

First movers choice

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This